logo
o firmie oferta Referencje Kontakt
iso
Witamy

PM PROTECH  zajmuje się doradztwem i konsultingiem w zakresie systemów  zarządzania. Projektujemy oraz wdrażamy dedykowane systemy zarządzania uwzględniające specyficzne wymagania każdej organizacji. Świadczymy również outsourcing usług w zakresie stałego nadzoru nad wdrożonymi systemami zarządzania.

Nasz entuzjazm, osobiste poświęcenie i zaangażowanie, praktyczne rozwiązania, oraz znajomość narzędzi wspierających systemy zarządzania – to właśnie nas wyróżnia.

 

ZAKRES USŁUG

Wdrożenia systemów zarządzania:
- PN-EN ISO 9001:2001 System zarządzania jakością
- PN-EN ISO 14001:2004 System zarządzania środowiskowego
- SO/TS 16949:2002 System zarządzania jakością dla motoryzacji
- PN-18001:2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
- PN ISO/IEC 27001:2007 System zarządzania bezpieczeństwem informacji
- Zintegrowane systemy zarządzania

Doskonalenie Systemów zarządzania:
Znaczna część wdrożonych systemów zarządzania charakteryzuje się znikomą skutecznością i efektywnością. Powodem takiej sytuacji są błędnie zaprojektowane i wdrożone rozwiązania, oraz stanowiący biurokratyczny, uciążliwy obowiązek utrzymywania zbędnej dokumentacji. Oferujemy Państwu doskonalenie takich systemów lub ich kompletne przemodelowanie przy wykorzystaniu metodologii LEAN MANAGEMENT, SIX SIGMA, lub systemu LOTUS NOTES w sprawnie działające systemy zarządzania.

Przeprowadzanie auditów wewnętrznych
Ich celem jest sprawdzenie stopnia przestrzegania procedur/instrukcji/zarządzeń i innych obowiązujących w przedsiębiorstwie uregulowań. Zapewnimy Państwu auditorów z wieloletnim doświadczeniem, którzy nie będąc zaangażowani w relacje zawodowe,  koleżeńskie, itp., zweryfikują stopień przestrzegania wewnętrznych reguł w przedsiębiorstwie przez poszczególne komórki organizacyjne, zidentyfikują obszary problemowe oraz przedstawią swoje rekomendacje dotyczące doskonalenia organizacji w formie raportu.

Przeprowadzanie auditów (ocena zgodności) w celu określenia stopnia spełnienia obowiązujących wymagań przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bieżącą obsługa i  doradztwo zakresie BHP:
- ocena ryzyka zawodowego
- analiza stanu BHP
- doradztwo w zakresie BHP

Realizacja działań związanych z doradztwem i bieżącą obsługą w zakresie Ochrony Środowiska wraz ze sprawozdawczością w tym zakresie:
- przeprowadzania audytów oceny zgodności z wymaganiami prawa
- szkoleń z zakresu ochrony środowiska
- poszukiwania odbiorców wskazanych odpadów
- opracowywania programów gospodarki odpadami
- opracowywania wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
- przygotowywania informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
- prowadzenia ewidencji odpadów (karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu)
- opracowywania programów do ewidencji odpadów, sporządzania raportów i sprawozdań oraz innych skierowanych ściśle w potrzeby klienta
- naliczania opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzacie gazów i pyłów, odprowadzanie ścieków, pobór wody)
- sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących opłaty produktowej
- sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu

Naszym celem jest dostarczenie tylko najlepszych i sprawdzonych standardów zarządzania,  wpływających na poprawę efektywność i skuteczność działania w walce konkurencyjnej.